Praktyczne porady geodety

Kim jest geodeta i czym się zajmuje?

Geodeta zajmuje się wykonywaniem pomiarów gruntu oraz przygotowaniem opisów sieci wodociągowych, kanalizacyjnych czy elektrycznych. To on tworzy i akceptuje projekty budowy, a także zatwierdza zgodność nowopowstałego budynku z założonym planem. Do jego zadań należy nie tylko wykonywanie pomiarów odległościowych – zajmuje się również badaniem właściwości gruntu, jak na przykład rozmiękczeniem, wpływającym później na osiadanie nieruchomości.

Najczęściej do geodety zwracamy się, gdy planujemy budowę, gdy zależy nam na wytyczeniu granic czy też na podziale działki, a także gdy chcemy zaktualizować mapy.

Czy budowa domu wymaga geodety?

Tak. Z usług geodezyjnych skorzystamy na praktycznie każdym etapie budowy: od uregulowania kwestii granic działki, przez uzyskanie mapy do celów projektowych, wytyczenie budynku i przyłączy, aż po opracowanie map zatwierdzających zgodność efektów prac z tymi założonymi w planie. Każda z usług wymaga wiedzy i ogromnej precyzji, dlatego konieczne jest zwrócenie się o pomoc do specjalisty. Dodatkowo, wykonanie działań przez uprawnionego geodetę jest wymogiem prawnym związanym z budową domu: na przykład bez przeprowadzonej kontroli powykonawczej nie jest możliwe zgłoszenie obiektu do odbioru, a więc i zamknięcie prac.

Co to są prace geodezyjne?

To wszystkie działania związane z wykonywanymi przez geodetę usługami. Do prac zalicza się więc scalanie i rozgraniczanie działek, tworzenie map topograficznych i map do celów projektowych, a także opracowań tematycznych. Ciekawym elementem działań jest zakładanie osnowy geodezyjnej, czyli trwałych punktów odniesienia.

Czy geodety prowadzącego pomiary geodezyjne można nie wpuścić na teren działki?

Nie ma takiej możliwości – prawo wstępu na teren działki jest regulowane prawnie. Należy wpuścić uprawnioną osobę w trakcie wykonywania prac geodezyjnych nie tylko na teren działki, ale także i do obiektu budowlanego, jeśli wymagają tego przeprowadzane czynności. Co więcej: przepisy nie regulują w żaden sposób kwestii powiadamiania właściciela posesji o konieczności wkroczenia na jej teren, co oznacza, że w świetle prawa osoba wykonująca pomiary nie musi ani prosić o pozwolenie, ani oczekiwać z rozpoczęciem działań na jego uzyskanie.

Czy podczas postępowania dotyczącego podziału działki zawiadamia się o tym fakcie sąsiadów?

Kwestia podziału danej działki dotyczy wyłącznie jej właścicieli i użytkowników – a więc osób mających prawny interes związany z daną nieruchomością. Nie jest więc koniecznie zawiadamianie sąsiadów, warto to jednak zrobić, jeśli podejrzewamy, że geodeta będzie musiał wkroczyć na ich teren, by dokonać pomiarów.